Quy trình Tư vấn bệnh qua hồ sơ

Bước 1 Bệnh nhân gửi hồ sơ bệnh án và thông tin cá nhân cho VJIIC 1 Cung cấp thông tin cá nhân Bản photo mặt...